ncry.net
当前位置:首页 >> 呐nE的多音字组词 >>

呐nE的多音字组词

哪nǎ 哪样.哪里 哪něi 哪个.哪年.哪会儿.哪些.哪na 加油干哪(哪:助词,“啊”字受到前一字韵母n收音的影响而发生的变音) 哪né 哪吒:中国古代神话里的神名,吒”读轻声.

呢(ne),组词:去哪儿呢;怎么办呢.扩展资料:呢字读(ne)音时,为助词.1、表示疑问(句中含有疑问词):例如''你到哪儿去呢?''“怎么办呢?”2、表示确定的语气:早着呢,还没有来呢.3、表示动作正在进行:他睡觉呢4、用在句中表示略停一下:喜欢呢,就买下;不喜欢呢,就不买

呢喃 (ni nan)

一、呢的读音1:[ ne ] 组词:着呢、呐呢、嗯呢、骑呢 二、呢的读音2:[ ní ] 组词:呢子、线呢、粗呢 三、呢的释义:[ ne ]的释义:1.用在疑问句(特指问、选择问、正反问)的末尾,表示疑问的语气.2.用在陈述句的末尾,表示确认事实,使对

呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 呢羽 ne yǔ 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 着呢 zhe ne 海军呢 hǎi jūn ne 枣呢 zǎo ne

呐喊 nà hǎn 摇旗呐喊 yáo qí nà hǎn 唢呐 suǒ nà

ne 呢一般不用于组成词语,组成句子的情况比较多.1. 你怎么知道呢?(用在疑问句末,表示疑问)2. 他们都要求比赛呢(用在陈述句末,表示对事实的确认或强调)3. 现在呢,跟过去大不同了 (用在陈述句末,表示动作或情况正在继续) 呢 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么呢?”b.表示确定的语气,如“他没来呢”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭呢”.d.使句子略停顿一下,如“今年呢,比去年收成好”).参考资料 新华词典:http://xh.5156edu.com/html3/5499.html

着呢、 呢子 、花呢、 线呢、 呢喃、 呢绒 呢拼音:ne,部首:口部,部外笔画:5画,总笔画:8画 五笔:KNXN,仓颉:RSP,郑码:JXRR 四角:67012,结构:左右,电码:0716 释义:助词,用在句末(表示疑问,如“你干什么呢?”表

呢称呢喃但是读"N"I

拼 音 ní ne 部 首 口 笔 画 8 五 行 木 五 笔 KNXN 生词本 基本释义 详细释义 [ ní ] 一种毛织物:~子.~绒.毛~.[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”).相关组词 花呢 着呢 呢子 线呢 呢喃 呢绒 呕呢 呢羽 线呢 毛呢呢呢 粗呢 枣呢 马裤呢

yhkn.net | gtbt.net | btcq.net | wlbk.net | hyqd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com